به اطلاع مشتریان شیک رنک می رسد:

همانطور که می دانید: در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهم تخفیف اختصاصی دارد .

که شما می توانید در لینک زیر شرایط آن را مشاهده نمایید.

هم اکنون گروه مشتریان (جدید و فعال) به طرح سهم من افزوده شد.

(گروه مشتریان جدید و فعال): در این گروه از مشتریان جدید و فعال که طی 3 ماه اول عضویت 6 سفارش یا مجموع ارزشی سفارشات حداقل 4,000,000 میلیون ریال ثبت کرده باشند 3 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

با آرزوی موفقیت روز افزون کسب کار شماچهار شنبه, آوریل 20, 2022

« بازگشت