نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای(200 ثانیه ای)

توضیحات

نرخ هر بازدید به تومان

تایم ماندگاری

به ازای حداقل و حداکثر بازدید

از 100 تا 300 بازدید با قیمت 60 تومان محاسبه می گردد 60 تومان 200 ثانیه ای

100

تا

300

از 500 تا 1000 بازدید با قیمت 45 تومان محاسبه می گردد 45 تومان 200 ثانیه ای

500

تا

1000

از 2500 100 تا 10,000 بازدید با قیمت 52 تومان محاسبه می گردد 52 تومان 200 ثانیه ای

2500

100

تا

10,000


این نرخ شامل کلیه سرویس های افزایش بازدید حرفه ای 200 ثانیه ای از جمله :  سرویس های بازدید مستقیم - سرویس های بازدید گوگل - سرویس های بازدید رفرال و...می باشد.

  • 10 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

مقالات مرتبط

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل نسخه حرفه ای (150 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (200 ثانیه ای)

توضیحاتنرخ هر کلیک به تومانتایم ماندگاریبه ازای حداقل و حداکثر کلیکاز 100 تا 300 کلیک با قیمت 416...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...