اختلالات اخیر اینترنت کشور و قطعی آن تاثیری بر روی سفارشات شیک رنک ندارد/طرح تخفیف 50 درصدی حامی فعال شد.
سفارش و خرید کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)

سفارش خرید کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)

کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

در سرویس های افزایش جستجو گوگل و کلیک گوگل با همراه نام برند یا ترندینگ هدف ابتدا جستجو سپس کلیک است یعنی با هر Impressions (جستجو و نمایش) کلید واژه به همراه نام برند کلید واژه های میزبان در گوگل ترند و به لیست پیشنهادات پر جستجو گوگل وارد خواهند شد علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات پرطرفدار گوگل SERP و با هر Total Clicks (کلیک بر روی نتایج) شاهد افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR و در نتیجه به ارتقا جایگاه کلمات کلیدی اصلی در بلند مدت و ترند شدن کلمات کلیدی به همراه برند در Google خواهیم بود .نکات کلیدی : 1- در تمامی بسته ها بصورت پیشفرض نوع دستگاه بازدید کنندگان (دسکتاپ) و نوع آی پی بازدید کنندگان (ایرانی) می باشد .2- در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع IP بازدید کنندگان (ایرانی - خارجی - هر دو) را دارد. 4-در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان (موبایل - دسکتاپ - هر دو) را دارد 4- در سرویس فوق کلید واژه ها فقط با نام برند جستجو خواهند شد مانند : "خرید کلیک گوگل ترندینگ شیک رنک" یا "ترندینگ شیک رنک"کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

100,000تومان

بسته 1,000 جستجو و 50 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
50 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

150,000تومان

بسته++ 1,000 جستجو و 50 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
50 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

200,000تومان

بسته 2,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
1,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

300,000تومان

بسته++ 2,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
1,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

300,000تومان

بسته 3,000 جستجو و 150 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
150 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
1,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

450,000تومان

بسته++ 3,000 جستجو و 150 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
150 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
1,500 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

600,000تومان

بسته 4,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
4,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

900,000تومان

بسته++ 4,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
4,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

1,350,000تومان ماهانه

بسته++ 6,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

6,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
120,000 کل جستجو
6,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

1,200,000تومان ماهانه

بسته 8,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
12,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

1,800,000تومان ماهانه

بسته++ 8,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
12,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

1,500,000تومان ماهانه

بسته 10,000 جستجو و 500 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
500 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
15,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

2,250,000تومان ماهانه

بسته++ 10,000 جستجو و 500 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
500 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
15,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

3,000,000تومان ماهانه

بسته 20,000 جستجو و 1,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک

4,500,000تومان ماهانه

بسته++ 20,000 جستجو و 1,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

ویژگی و قابلیت بسته های کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)

ظرفیت برندینگ که در ذهن مخاطب شکل گرفته و منجر به اعتمادسازی می‌شود.

اگر می‌خواهید برند شما در ذهن مخاطب ماندگار شود،کلیک گوگل ترندینگ از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید.

بسته های ترندینگ بدون ریسک و مناسب عموم وب سایت ها

قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا

قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از سایت

قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در سایت

قابلیت انتخاب دستگاه بازدید کنندگان ( موبایل یا دسکتاپ یا هر دو ) فقط در بسته های ++

قابلیت انتخاب آی پی بازدید کنندگان ( ایرانی یا خارجی یا هر دو ) فقط در بسته های ++


راهبرد و مزایای سرویس کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)

کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) جدید

خرید کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) سفارش و افزایش جستجو و کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندينگ - افزایش Average CTR حداکثر تا 10 درصد - چند برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت - ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP - ارتقا فوق العاده Average position - کاهش و بهبود تدریجی رنک الکسا ایران و جهانی - کاهش تدریجی نرخ پرش و بهبود بانس ریت - جستجو گوگل فقط دسکتاپ با بازدید کنندگان خارجی و ایرانی ⭐ارتقا فوری جایگاه عبارت کلیدی با نام برند و مناسب ارتقا تدریجی کلمات کلیدی اصلی و ایندکس نشده در گوگل⭐


سوالات متداول

 • زمان فعالسازی بسته های کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) چقدر است؟

  • ✔️

   تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) را فعال و تحویل دهیم . حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

 • نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) چگونه است ؟

  • ✔️

   در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) بطور خودکار صادر می گردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

 • آیا خرید کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) را پیشنهاد می کنید ؟

  • ✔️

   بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود پس اتمام طراحی و بهینه سازی داخلی قالب سایت به سرویس کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) احتیاج مبرم خواهید داشت.

 • اطلاعات سرویس کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)
  👦 نام سرویس کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)
  💲 قیمت کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) حداکثر قیمت تا 4,500,000تومان
  💎 ویژگی های کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) مشاهده
  آخرین بروز رسانی 2022-09-03 15:47:26
  پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت
  شناسه سرویس 10
  لینک سفارش https://chicrank.ir/cart.php?gid=10
  تصویر سفارش کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک
  برچسب ها خرید کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)
  سفارش کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ)
  کلیک ارگانیک گوگل با نام برند (ترندینگ) شیک رنک


  لوگو شیک رنک
  تماس با مادرباره ماهمکاری با ماشرایط خدماتRSSنقشه سایت

  سامانه شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع جهت بهبود و توسعه کسب کارهای مجازی بصورت چشمگیری در سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.


  درباره شیک رنک:
  ☜این سامانه با بالاترین سطح کیفیت سرویس ها مطابق جدید ترین الگوریتم های Google در حوزه "ارتقا و توسعه کسب کارهای مجازی" از جمله ارتقا رتبه سایت - افزایش جایگاه سایت در گوگل جهت توسعه و ارتقا آنها فعالیت دارد .
  با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 سال تجربه مفید در زمینه توسعه کسب کارهای مجازی به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .


  دنبال کردن کانال تلگرام دنبال کردن کانال سروش پلاس دنبال کردن کانال ایتا دنبال کردن کانال چتزی دنبال کردن کانال آیگپ دنبال کردن کانال بله دنبال کردن کانال گپ
  نقشه سایت

  تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت متعلق به شیک رنک است.